Search

Vasnetsov

Saturday, March 6, 2021

A minor planet 3586 Vasnetsov, discovered by Soviet astronomer Lyudmila Zhuravlyova in 1978 is named after Viktor Vasnetsov and Apollinary Vasnetsov.

No comments yet